Naslovnica | Linkovi | Kontakt

 Vodici za 

eksternu maturuVijeće roditelja

 

 

Vijeće roditelja čini po jedan roditelj iz svakog odjeljenja od I do IX razreda osnovne škole, a koji se bira na roditeljskom sastanku svakog odjeljenja.

Na početku svake školske godine Vijeće roditelja se inovira/i dopunjuje novim članovima, na taj način da roditeljima učenika koji su završili VIII, odnosno XIX razred osnovne, prestaje članstvo u Vijeću roditelja, a u Vijeće roditelja se biraju roditelji učenika koji su upisani na početku školske godine. 

Vijeće roditelja ima predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice, koji se biraju većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor/direktorica škole.

Mandat predsjednika/predsjednice i zamjenika/zamjenice predsjednika/predsjednice traje jednu školsku godinu. 

Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Vijeće roditelja ima svoj Poslovnik o radu kojim se uređuje formiranje, način rada i ovlaštenja Vijeća roditelja, izbor predsjednika/predsjednice i zamjenika/zamjenice predsjednika/predsjednice, priprema sjednica, održavanje discipline na sjednici, sadržaj zapisnika sa sjednice, kao i druga pitanja u skladu sa Zakonom i Pravilima škole. 

Na sjednicama Vijeća roditelja prisustvuju direktor i još jedan predstavnik škole (pedagog, ili druga stručna osoba), kao saradnik-koordinator Vijeća roditelja koji/a pomaže produbljivanju partnerskih odnosa u lancu dijete-roditelj-škola i boljem protoku i kontinuitetu informacija o svemu vezanom za rad škole, radi lakšeg pronalaska rješenja za eventualne probleme.

Sjednicama Vijeća roditelja mogu prisustovati predstavnici stručnih aktiva prema potrebi.


Pitanja kojim će se baviti Vijeće roditelja 

Vijeće roditelja bavit će se pitanjima koja su im stavljena u nadležnost Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Pravilima škole, a to su:
-promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
-prezentiranje stavova roditelja, učenika Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
-podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
-obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresirane strane,
-učestvovanje u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
-razvijanje komunikacije između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice,
-poboljšanje uvjeta rada škole i iznalaženje sredstava za bolje opremanje kabineta,
-aktivnije učešće roditelja u organizaciji određenih manifestacija (dječijih zabava, takmičenja i sličnih aktivnosti) koje će doprinijeti poboljšanju kvaliteta odgojno-obrazovnog rada sa djecom,
-drugim aktivnostima koje su od općeg interesa za školu.
 

- Program rada Vijeća roditelja za školsku 2021/2022. godinu
- Poslovnik o radu Vijeća roditelja za školsku 2021/2022. godinu

 

 

Članovi Vijeća roditelja u školskoj 2023/2024. godini

Ia  Anur Muharemović
IIa  Ajla Mekić
IIb  Ahmed Čehajić
IIIa  Adela Jažić
IIIb  Sadžid Grbo
IVa  Lejla Kreševljaković
IVb  Armina Selmanović
Va  Edina Kapo
VIa  Lejla Šopović
VIb  Emi Šljivo
VIIa  Dženita Pozder
VIIb  Samra Arapović
VIIIa  Samir Sahačić
VIIIb  Esad Ibrahimović
IXa  Nizama Tunović
IXb  Marianna Muhtari

 

Nazad Na vrh